Sommige relaties meer gelijk dan andere?
23 februari 2002


23 februari 2002

Een dezer dagen heb ik Europees Commissaris Neil KINNOCK aan zijn jasje getrokken.
 
Hij werkt hard aan een modernisering van het personeelbeleid voor de ambtenaren van de Commissie en van de andere EU-instellingen. …ťn van de heikele punten is hoe men tegemoet moet komen aan het gerechtvaardigd verlangen van ambtenaren met een niet-huwelijkse relatie dat hun partners dezelfde rechten krijgen als de partners van hun gehuwde collegae. Het gaat hier om nabestaandenpensioenen, ziektekostenverzekeringen, kostwinnerstoeslagen en reiskostenvergoedingen. Je moet hierbij bedenken dat EU-ambtenaren veelal mensen zijn die buiten hun eigen land – in Brussel of op een buitenpost – gaan werken en dus hun hele hebben en houden meenemen. Aangezien er nog geen regeling is voor de wettelijke erkenning door de hele EU heen van de officiŽle partnerschapsvormen zoals die inmiddels in een flink aantal lid-staten bestaan, moet de Commissie hier ten behoeve van zijn eigen ambtenaren a.h.w. pionierswerk verrichten.
 
Commissaris Kinnock heeft in december 2001 in het Europees Parlement een toelichting gegeven op de voorstellen die in de maak zijn. Toen bleek iets heel vreemds. Weliswaar zei hij dat de Commissie van plan is het nieuwe Personeelsstatuut zodanig te herzien dat het beter aansluit bij de maatschappelijke veranderingen van de laatste decennia. Maar in feite scheppen de voorstellen nieuwe vormen van ongelijke behandeling. Volledige gelijkstelling van gehuwde en niet-gehuwde partners zal namelijk alleen mogelijk zijn voor ambtenaren die in hun eigen land geen toegang tot het wettelijk huwelijk hebben. De Commissaris heeft kennelijk niet begrepen dat er bosjes hetero-stellen zijn die niet willen trouwen maar wel hun relatie laten registeren; zij vallen in zijn voorstel buiten de prijzen. Homo-stellen in Nederland die het ‘opengestelde’ huwelijk in Nederland versmaden trouwens ook. Eigen schuld, dikke bult, moet je maar trouwen……..zouden ze dat denken daar bij Commissaris Kinnock? Enfin, omdat de relatiewetgeving in Europa zo verschillend is leidt het voorstel dus tot nieuwe discriminatie.
 
In de schriftelijke vragen die hieronder staan weergegeven heb ik enige voorbeelden gegeven om de absurde consequenties van deze aanpak duidelijk te maken. Misschien helpt het en wil men voordat de officiŽle voorstellen worden gepresenteerd zich nogmaals bedenken. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald 


SCHRIFTELIJKE VRAAG aan de EUROPESE COMMISSIE, ingediend op 12 februari 2002
 
BETREFT: rechten ambtenaren in EU-instellingen, ongeacht seksuele gerichtheid
 
Het dient toegejuicht te worden dat de Commissie in het kader van de hervorming met voorstellen komt om ambtenaren binnen de EU-instellingen gelijke rechten te geven, ongeacht hun seksuele gerichtheid of de aard van hun partnerschap. Commissaris Kinnock heeft op 13 december 2001 in het EP een toelichting gegeven over deze voorstellen naar aanleiding van een mondelinge vraag (B5-0533/2001).
 
De Commissie is van mening dat gezinstoelagen en sociale voordelen toegankelijk moeten worden voor ambtenaren in de EU die daar momenteel geen recht op hebben omdat zij geen conventioneel huwelijk volgens de nationale wetgeving kunnen of willen aangaan en wel een duurzame partnerrelatie hebben. Daartoe wil de Commissie duurzame relaties volledig wettelijk erkennen indien voldaan wordt aan 4 voorwaarden, waaronder het bezit van een rechtsgeldig EU -document waarin de status van de relatie wordt erkend en uitsluiting van de mogelijkheid om een legaal huwelijk te sluiten in een lidstaat.
 
-Is de Commissie zich bewust van het feit dat er in enkele lidstaten geen rechtsgeldig document te verkrijgen is waarin de status van niet-huwelijkse partners (duurzame relatie tussen personen van hetzelfde of van verschillend geslacht) wordt bevestigd?
 
-Is de Commissie zich bewust van het feit dat zij door de genoemde voorwaarden voor erkenning van de duurzame relaties discriminatie naar nationaliteit in het leven roept? Enkele voorbeelden ter verduidelijking: een Nederlandse EU-ambtenaar met een geregistreerde partner van hetzelfde geslacht krijgt niet dezelfde rechten, zij kunnen immers trouwen; een Zweedse of Deense EU-ambtenaar met een geregistreerde partner van hetzelfde geslacht krijgt wel dezelfde rechten, zij kunnen niet trouwen; een Griekse of Italiaanse EU-ambtenaar met een duurzame partnerrelatie (ongeacht geslacht) krijgt niet dezelfde rechten: zij kunnen zich namelijk niet laten registreren. Wat gaat de Commissie doen om deze discriminatie tegen te gaan en de vrijheid om niet te trouwen, maar een andere partnerrelatie te hebben, in stand te laten, zonder dat men dit met minder rechten moet bekopen?
 
-Is de Commissie van plan om op korte termijn een voorstel in te dienen voor erkenning van niet- huwelijkse relatievormen binnen de EU, welke gelding heeft voor alle burgers binnen de EU en niet slechts ziet op de rechten van EU-ambtenaren?  

terug